Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi

Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırmalarını uluslararası düzlemlerde tartışmaya açmaları , deneyimlerini ve ilişkilerini geliştirmeleri, alanlarındaki güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri amacıyla , Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 2005 yılından bu yana "Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi" projesi desteklenmektedir.

Projenin kapsamı 2008 yılında yapılan bazı değişikliklerle genişletilerek, kongre, sempozyum, çalıştay vb. uluslararası etkinliklere katılabilmek üç farklı başlık altında yurt dışına gidecek öğretim elemanlarına maddi destek sağlanmaktadır.

Bu desteklerden yararlanabilmek için ilgili formların eksiksiz doldurularak Bilimsel Araştırmalar Birimi’ne başvurulması gerekmektedir. İlgili destek ve formlar şu başlıklar altında toplanmaktadır:

TÜM DESTEK TÜRLERİ İÇİN 2014 YILINDA MAKSİMUM DESTEK MİKTARLARI AŞAĞIDA TABLODADIR.

Türkiye(*) ve KKTC

¨ 1.500

Avrupa ve Yakın Ülkeler

¨ 3.000

ABD ve Eş Uzaklıktaki Ülkeler

¨ 4.000

Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Güney Amerika, Uzak Doğu vb.

¨ 4.500

(*) Türkiye Yapılan Uluslararası kongrelerin son 10 yıldır farklı ülkelerde düzenli yapılıyor olması şartı ile.

Destek Türü 1 (Form-1): Kongre, sempozyum, çalıştay vb. uluslararası etkinliklere SÖZLÜ SUNUM ile katılımda sağlanan maddi destek;

Destek Türü 2 (Form-2): SCI, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde son iki yıl içerisinde yayınlanmış bulunan öğretim elemanlarına kongre, sempozyum, çalıştay vb. uluslararası etkinliklere (SÖZLÜ SUNUM ŞARTI ARANMAKSIZIN) katılımda sağlanan maddi destek;(1-2 Yayını olanların ilk başvurusu için)

Destek Türü 3 (Form-3): SCI, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde son iki yıl içerisinde yayınlanmış, ikiden fazla  makalesi bulunan öğretim elemanlarına kongre, sempozyum, çalıştay vb. uluslararası etkinliklere (SÖZLÜ SUNUM ŞARTI ARANMAKSIZIN) katılımda sağlanan maddi destek;(2’den fazla yayını olanların 2-4.üncü başvuruları için)

Her yayın sadece 1 kez kullanılabilir. Bu nedenle bu destek türünden birden fazla başvuru yapmak için belirtilen yayın sayıları toplam yayın sayıları olarak değil,  bir önceki başvuruda kullanılan yayın sayısına ilave olarak düşünülmelidir.

 

Destek Türü 4 (Form-4) : Bilimsel çalışmaları ile TÜBİTAK, TÜBA veya Hacettepe Üniversitesinden ödül alan veya SCI, SSCI ve AHCI indekslerince taranan dergilerde yüksek dış atıf (İlgili komisyon tarafından belirlenecektir.) alan öğretim elemanlarımızın, uluslararası kongre, konferans, sempozyum vb. toplantılara sözlü sunum koşulu aranmaksızın katılımlarında sağlanan maddi destek.

Çok özel durumlarda (ilgili bilim dalında) SCI, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerin oldukça az sayıda olması ya da hiç olmaması vb. belirtilen ISI indekslerine girmeyen ama alanında yetkin ve impaktı oldukça yüksek dergilerdeki yayınlar REKTÖR, BAB SORUMLUSU ya da Proje Yürütücüsü tarafından teşvik kapsamında kabul edilebilir. Hacettepe Üniversitesi Ödülleri 2014 yılı başlangıcından itibaren alınmış olmalıdır. İlgili komisyonun başvurulan ödülün teşviki konusunda kararsız kalması durumunda nihai karar Rektör, Bab Sorumlusu ya da Proje Yürütücüsü tarafından verilecektir.

DESTEK TALEBLERİ İÇİN İZLENECEK YÖNTEM

Destek Türü 1: (Bir öğretim elemanı bu destek türünden yılda sadece 1 defa yararlanabilir)

 • Kongre, sempozyum, çalıştay vb. uluslararası etkinliklere SÖZLÜ SUNUM yapmak üzere proje kapsamında destek talebinde bulunacak öğretim elemanı, FORM-1’i doldurarak Rektörlük Makamına (Beytepe yerleşkesinde Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimine) etkinliğin başlangıç tarihinden en az 30 gün önce kişisel başvurusunu yapar.
 • FORM-1 ile birlikte aşağıda sıralanan EK’leri eksik olan başvurular Değerlendirme Komisyonu’na SUNULMAZLAR.

FORM-1’İN EKLERİ

o Bildirinin sözlü sunuma kabul edildiğine dair etkinlik düzenleme kurulundan alınacak belge ve Türkçe tercümesi

o Bildiri özeti ve Türkçe tercümesi (varsa tam metni)

o Etkinliği duyuran broşür veya web sayfasından alınacak etkinliği tanıtıcı belgeler. Toplantı Türkiye’de yapılıyorsa son 10 yıldır farklı ülkelerde düzenli olarak yapılan Uluslararası nitelikte bir toplantı olduğunun belgelenmesi

 • Değerlendirme Komisyonunca destek talebi uygun bulunan başvurulara öğretim elemanının görevlendirmesinin görüşüleceği ilgili birime (Fakülte, Enstitü, YO Müdürlüğü) hitaben hazırlanan resmi yazı gönderilir. Bu yazının bir kopyası Bilimsel Araştırmalar Birimi’nce (BAB) destek talebinde bulunan öğretim elemanına elden teslim edilir.
 • Destek talebinde bulunan öğretim elemanı ilgili bilimsel etkinliğe proje kapsamında sağlanan desteğe istinaden yolluklu ve yevmiyeli görevlendirme talebini belirten dilekçesini BAB’dan aldığı yazıyı da ekleyerek görevli olduğu birime verir.
 • Etkinliğe katılan öğretim elemanı Türkiye’ye dönüşünden en fazla 15 gün sonra GERİ BİLDİRİM FORMUNU (Geri Bildirim Formu 1) doldurarak aşağıda sıralanan ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırmalar Birimine baş vurarak proje kapsamında sağlanan desteğin kendisine ödenmesi için gerekli işlemin başlatılmasını talep eder.

GERİ BİLDİRİM FORMUNUN EKLERİ

o Katılım belgesi

o Katılım ücretinin ödendiğini gösteren belge

o Ulaşım biletleri (uçak, otobüs vb.)

o Sözlü sunumların da yer aldığı etkinliğin ayrıntılı programı veya etkinlikte sözlü sunum yapıldığını gösteren etkinlik düzenleme komitesinden alınmış belge

o Dilekçe (Proje Numarası 014 G 602 001'dir.)

Destek Türü 2-Destek Türü 3: (Bir öğretim elemanı bu destek türünden yılda en fazla 4 defa yararlanabilir. İlk Başvuru için Destek Türü 2, 2-4.üncü başvurular için Destek Türü 3  doldurulmalıdır.)

SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerde son iki yılda yayınlanan makalelere (short communication, letter to editor, technical note, discussion paper, vaka takdimi vb. hariç) istinaden kongre, sempozyum, çalıştay vb. uluslararası yurtdışı bilimsel toplantılara katılımlara maddi destek sağlanır.2014 yılında yapılan değişikle son iki yılda SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerde 1-2 yayını olanlar bir kez(Destek Türü 2), 3-4 yayını olanlar 2 kez, 5-9 yayını olanlar 3 kez, 10 yayından fazla 4 kez(Destek Türü 3) başvurabilir. Her yayın, sadece bir araştırmacı tarafından Bilimsel Araştırmalar Birimi desteği için kullanılabilir.Birden fazla bu desteğe başvuranlar gereken sayıdaki tüm yayınlarının birer örneğini ve bu yayınların SCI İndekslerinde tarandığına dair belgeyi başvurularına eklerler.

Her yayın sadece 1 kez kullanılabilir. Bu nedenle bu destek türünden birden fazla başvuru yapmak için belirtilen yayın sayıları toplam yayın sayıları olarak değil,  bir önceki başvuruda kullanılan yayın sayısına ilave olarak düşünülmelidir.

 • Kongre, sempozyum, çalıştay vb. uluslararası etkinliklere SÖZLÜ SUNUM ŞARTI ARANMAKSIZIN katılmak üzere proje kapsamında destek talebinde bulunacak öğretim elemanı, FORM_2’yi doldurarak Rektörlük Makamına (Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimine) etkinliğin başlangıç tarihinden en az 30 gün önce kişisel başvurusunu yapar.
 • FORM-2 ile birlikte aşağıda sıralanan EK’leri eksik olan başvurular Değerlendirme Komisyonu’na SUNULMAZLAR.

FORM-2 ve FORM 3’ÜN EKLERİ

o Başvuruda kullanılan (Form-2 ve Form-3’ün C maddesinde adı geçen) yayınların SCI, SSCI veya AHCI indekslerde tarandığını gösteren belge (internetten Web of Science’dan temin edilebilir).

o Yayınların fotokopisi veya ayrı baskısı

o Etkinliği duyuran broşür veya web sayfasından alınacak etkinliği tanıtıcı belgeler

 • Değerlendirme Komisyonunca destek talebi uygun bulunan başvurulara öğretim elemanının görevlendirmesinin görüşüleceği ilgili birime (Fakülte, Enstitü, YO Müdürlüğü) hitaben hazırlanan resmi yazı gönderilir. Bu yazının bir kopyası destek talebinde bulunan öğretim elemanına Bilimsel Araştırmalar Birimi’nce (BAB) elden teslim edilir.
 • Destek talebinde bulunan öğretim elemanı ilgili bilimsel etkinliğe proje kapsamında sağlanan desteğe istinaden yolluklu ve yevmiyeli görevlendirme talebini belirten dilekçesini BAB’dan aldığı yazıyı da ekleyerek görevli olduğu birime verir.
 • Etkinliğe katılan öğretim elemanı Türkiye’ye dönüşünden en fazla 15 gün sonra GERİ BİLDİRİM FORMUNU (Geri Bildirim Formu 1) doldurarak aşağıda sıralanan ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırmalar Birimine baş vurarak proje kapsamında sağlanan desteğin kendisine ödenmesi için gerekli işlemin başlatılmasını talep eder.

GERİ BİLDİRİM FORMUNUN EKLERİ

o Katılım belgesi

o Katılım ücretinin ödendiğini gösteren belge

o Ulaşım biletleri (uçak, otobüs vb.)

o Dilekçe

Destek Türü 4: (Bir öğretim elemanı bu destek türünden yılda sadece 1 defa yararlanabilir)

Seçkin bilimsel çalışmaları ile TÜBİTAK, TÜBA veya Hacettepe Üniversitesi’nden ödül alan veya SCI, SSCI ve AHCI indekslerince taranan dergilerde yüksek dış atıf (Atıf sayısı Birim Ortalamasından yüksek dış atıfı olanlar) alan öğretim elemanlarımızın, uluslararası kongre, konferans, sempozyum vb. toplantılara sözlü sunum koşulu aranmaksızın katılımlara maddi destek sağlanır.

 • Kongre, sempozyum, çalıştay vb. uluslararası etkinliklere SÖZLÜ SUNUM ŞARTI ARANMAKSIZIN katılmak üzere proje kapsamında destek talebinde bulunacak öğretim elemanı, FORM-4’ü doldurarak Rektörlük Makamına (Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimine) etkinliğin başlangıç tarihinden en az 30 gün önce kişisel başvurusunu yapar.
 • FORM-3 ile birlikte aşağıda sıralanan EK’leri eksik olan başvurular Değerlendirme Komisyonu’na SUNULMAZLAR.

FORM-4’ÜN EKLERİ

o SCI, SSCI veya AHCI indekslerince taranan dergilerde yapılan atıfları gösteren tarama sonucu.

(internetten WOS-Web of Science’dan temin edilebilir). (WOS tarama kılavuzu için tıklayınız)

o Kazanılan ödüle ait belgenin kopyası (ödül kapsamında faydalanılıyorsa)

o Etkinliği duyuran broşür veya web sayfasından alınacak etkinliği tanıtıcı belgeler.

 • Değerlendirme Komisyonunca destek talebi uygun bulunan başvurulara öğretim elemanının görevlendirmesinin görüşüleceği ilgili birime (Fakülte, Enstitü, YO Müdürlüğü) hitaben hazırlanan resmi yazı gönderilir. Bu yazının bir kopyası destek talebinde bulunan öğretim elemanına Bilimsel Araştırmalar Birimi’nce (BAB) elden teslim edilir.
 • Destek talebinde bulunan öğretim elemanı ilgili bilimsel etkinliğe proje kapsamında sağlanan desteğe istinaden yolluklu ve yevmiyeli görevlendirme talebini belirten dilekçesini BAB’dan aldığı yazıyı da ekleyerek görevli olduğu birime verir.
 • Etkinliğe katılan öğretim elemanı Türkiye’ye dönüşünden en fazla 15 gün sonra GERİ BİLDİRİM FORMUNU (Geri Bildirim Formu 1) doldurarak aşağıda sıralanan ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırmalar Birimine baş vurarak proje kapsamında sağlanan desteğin kendisine ödenmesi için gerekli işlemin başlatılmasını talep eder.

GERİ BİLDİRİM FORMUNUN EKLERİ

o Katılım belgesi

o Katılım ücretinin ödendiğini gösteren belge

o Ulaşım biletleri (uçak, otobüs vb.)

o Dilekçe

DESTEK TÜRLERİ

DESTEK TÜRÜ

2014 YILINDA UYGULANACAK KURALLAR:

Başvuru Formu(1) Sözlü Sunum Yapmak üzere Kongrelere Katılım

1

Başvuru Formu (2) Sözlü Sunum Şartı olmadan kongrelere katılım(*)

(SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerde son iki yılda yayınlanan makalelere)

1-2 Yayını olanlar                  1

3-4 Yayını Olanlar                 2

5-9 Yayının Olanlar               3

10 Yayından Fazla Olanlar   4

Birim Ortalamasından Yüksek Dış Atıfı Olanlar(Kendine Yapılan Atıflar Hariç)

1

TÜBA, TÜBİTAK, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Ödülü Olanlar

1

(*)Her yayın sadece 1 kez kullanılabilir. Bu nedenle bu destek türünden birden fazla başvuru yapmak için belirtilen yayın sayıları toplam yayın sayıları olarak değil,  bir önceki başvuruda kullanılan yayın sayısına ilave olarak düşünülmelidir.


BELGELER

Başvuru Formu 1
Başvuru Formu 2 (WOS tarama kılavuzu)
Başvuru Formu 3
Başvuru Formu 4 (WOS tarama kılavuzu)
Geri Bildirim Formu 1

 

Yurt dışı toplantı toplam atıf sayıları